Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιοτήτων

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μέσω διαδικτυακού συστήματος. Στην αίτηση, πέραν των προσωπικών στοιχείων, καταχωρίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή:

  1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (οι πτυχιούχοι). Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν, αλλά γίνονται τελικώς δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη των εγγραφών στο ΔΠΜΣ. Εάν ο τίτλος σπουδών πρώτου επιπέδου προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής, ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών, καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
  3. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (π.χ., Certificate of Proficiency in English, TOEFL, κτλ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τέτοιο πιστοποιητικό μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα. Εφόσον αξιολογηθεί θετικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, όσον αφορά τα υπόλοιπα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα, η Επιτροπή θα διεξάγει εξέταση αξιολόγησης του υποψηφίου όσον αφορά την γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  4. Στοιχεία δύο ατόμων που θα παρέχουν συστατική επιστολή για τον υποψήφιο. Τουλάχιστον ένα από τα άτομα αυτά πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή μέλος ΔΕΠ άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος που διαθέτει πλήρη γνώση της επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων µε σημαντική επαγγελματική εμπειρία, µία επιστολή μπορεί να προέρχεται από άτομο που τους έχει επιβλέψει επαγγελματικά.
  5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΔΠΜΣ.
  6. Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο.
  7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.
  8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  9. Οτιδήποτε επιπλέον κρίνει ο υποψήφιος ότι μπορεί να υποστηρίξει πληρέστερα την αίτησή του.